BV đa khoa Vạn Hạnh được cờ "Đơn vị xuất sắc" năm 2010 của Bộ Y Tế. - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Hoạt Động

BV đa khoa Vạn Hạnh được cờ “Đơn vị xuất sắc” năm 2010 của Bộ Y Tế.

02838632553