Bệnh viện ĐK Vạn Hạnh tiếp Ngài thị trưởng Tp. Leipzig cùng đoàn - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Bệnh viện ĐK Vạn Hạnh tiếp Ngài thị trưởng Tp. Leipzig cùng đoàn

02838632553