Chuyến tham quan của đoàn Malaysia đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh ngày 04 tháng 11 năm 2008 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Chuyến tham quan của đoàn Malaysia đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh ngày 04 tháng 11 năm 2008

02838632553